ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ ๒ โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

ภาพกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ ๒ โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๖๘ คน

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง “ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้” “รู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่” “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง นิติกรรมสัญญา การค้ำประกัน ครอบครัวและมรดก”และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชน โดยรับเกียรติจาก นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้

 • ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 • ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 • ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒ 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะ (กรณีมีความจำเป็นต้องทำการจัดจ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพา 
 • ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 • ประกาศข้อมูลข่าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 
 • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.60 
 • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.60 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 • ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี (ครั้ง 
 • ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
 • ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
  ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  โทรศัพท์ 053-298047
  copyright © 2556 www.maesa.go.th