ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
03 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่สา กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักไหมพรมและการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา
18 กันยายน 2560

ประมวลภาพการประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
13 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ ๒ โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๖๘ คน
01 กันยายน 2560

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสมัญ สมัยที่32 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
28 สิงหาคม 2560

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง “ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้” “รู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่” “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง นิติกรรมสัญญา การค้ำประกัน ครอบครัวและมรดก”และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชน โดยรับเกียรติจาก นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้
24 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพโครงการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ วัดสมเด็จอาสภวัน (วัดสมเด็จดอยน้อย)
09 สิงหาคม 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สาวิชาการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดย...นางรัชนี มหาวันชัย เจ้าพนักงานการเกษตรอำเภอแม่ริม
04 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม
28 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา โดยการปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสว่างบรรเทิง (ภายใต้โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)
28 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 ในวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แม่สา
20 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสว่างบรรเทิง
18 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพโครงการสืบสาและถวายเทียนพนประเพณีหล่อเทียนรรษา ลดละเลิกอบายมุข นำความสุขสู่สังคม ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 แห่ง
07 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วิชาการทำการบูรดับกลิ่นของชำร่วย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา
23 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม ทำดี เพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอแม่ริม วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ริม
26 มิถุนายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th