ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรับข้อมูลพร้อมตัวอย่างคำร้องNot FoundDownload
เอกสารคำร้องขอรับวัสดุไฟฟ้าพร้อมตัวอย่างยื่นคำร้องNot FoundDownload
เอกสารคำร้องทั่วไปNot FoundDownload
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันสำนักปลัดDownload
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)สำนักปลัดDownload
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอสำนักปลัดDownload
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันสำนักปลัดDownload
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันสำนักปลัดDownload
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางสำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลสำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปสำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลสำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปสำนักปลัดDownload

 [1]  2  3  4    


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th