ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 กรกฎาคม 2558
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)21 กรกฎาคม 2558
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอ21 กรกฎาคม 2558
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 กรกฎาคม 2558
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 กรกฎาคม 2558
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ21 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ21 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2021 กรกฎาคม 2558

 [1]  2  3  4    


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th