ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560


งานหัตถกรรม : แม่ริมหัตถกรรมงานช้าง
   สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
50070062
แม่ริมหัตถกรรม
ประเภทกลุ่ม
: กลุ่มเจ้าของรายเดียว
ที่อยู่
:38 ดอนชัย หมู่ 5เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
:08-1671-2011 Email: Rungtiwa_kitisit.2520 yahoo.co.th
ประธานกลุ่ม
: นางสาวรุ่งทิวา กิติสิทธิ์
ที่อยู่
:38 ดอนชัย หมู่ 5เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
:08-1671-2011
Email:
Rungtiwa_kitisit.2520 yahoo.co.th

50070062-5201 ช้างทำงาน
50070062-5202
ช้างลีลา
50070062-5203
ธรรมชาติช้าง
50070063-5203
เซ็ทเบาะรองนั่ง+กล่องทิชชู
50070063-5204
กระเป๋าพวงกุญแจ50070063-5205 กรอบรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้าย


 29 ตุลาคม 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th