ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่สา

 03 กรกฎาคม 2560


 27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความจำนงค์ได้ที่ ประธาน อสม.หมู่ที่ 1-6 ตำบลแม่สา หรือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 08 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรญ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่เกิด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน มาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

****เปิดรับสมัครตั้งแต่ัี้วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559****
โดย เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
4.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถไปลงทะเบียนหรือให้รับเงินแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047 / 053-862534
 31 ตุลาคม 2559

ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 26 ตุลาคม 2559


 05 ตุลาคม 2559


 04 ตุลาคม 2559


 28 กันยายน 2559


 06 กันยายน 2559


 20 มกราคม 2559


 09 พฤศจิกายน 2558

 02 พฤศจิกายน 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว่าด้วย  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 08 ตุลาคม 2558


 08 ตุลาคม 2558


 08 ตุลาคม 2558

 [1]  2  3    


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th