ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โครงการดอนชัยฮ่วมใจ๋ พิชิตภัยโรคทางเดินหายใจ
  
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ 5
โดยกลุ่มอสม.บ้านดอนชัยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.แม่สา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา


 28 พฤษภาคม 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th