ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3
  
      ตั้งอยู่บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหารแบบไทยทรงล้านนา  มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ  ศาลาอเนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล  โรงครัว  โรงไฟ  หอระฆัง  และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  และพระสาวก  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสดุ้งมารแบบสุโขทัย  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิแบบสุโขทัย  พระสาวกแบบยินพนมไหว้  พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยปูน  ธรรมาสน์และเจดีย์
                   
      วัดแม่สาสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2375 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่สาหลวง การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
ครูบาชมพู 
ครูบาคำ 
ครูบาใจ๋ 
พระใจ๋ 
พระปั๋น 
พระนุ 
ครูบาคำ 
พระอุ่นเรือน 
พระตั๋น 
พระทองสุข 
ครูบามา  อินฺชยฺโย 
พระอธิการอุทัย  ธมฺมโชโต 
พระอธิการดวงจันทร์  ปสนฺนจิตฺโต 
พระอิ่นคำ  ธมฺมรกฺขิโต 
พระตวง  สีลสาโร 
พระอธิการจันทร์ทิพย์  ภูริปฺญโญ 
พระกิตติคุณ  สิริวณฺโณ 
พระจรินทร์  ญาณวีโร  

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ.  2530  แผนกสามัญ  เปิดสอน  พ.ศ. 2532
นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และบ้านพักเกษตรตำบลแม่สา

เจ้าอาวาส  พระอธิการทองพูน  สุทธจิตโต  053-297724

 26 ตุลาคม 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th