ประกาศ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 51

 

    การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 51 โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะ   ต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล

 

Share on Line
Share on Pinterest