ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566)

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566)

 

        อบต.แม่สา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566)

โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 มัสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สา ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่สา ในวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น. หรือโทร 053-298047

 

Share on Line
Share on Pinterest