วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 เจดีย์รัตนธรรมพิเนต

วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 เจดีย์รัตนธรรมพิเนต

 

         ตั้งอยู่เลขที่  119  บ้านท่าไคร้  หมู่  2  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 77 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 80183 อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดทุ่งนาและหมู่บ้าน
 • ทิศใต้ จดทุ่งนา
 • ทิศตะวันออก จดบ้านจัดสรรและทุ่งนา
 • ทิศตะวันตก จดทุ่งนา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กุฎิสงฆ์  วิหาร  ศาลาเอนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล
   
         วัดท่าไคร้สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2375  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2473  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ 

 • รูปที่ 1 พระสุรินทร์ 
 • รูปที่ 2 พระอภิชัย 
 • รูปที่ 3 พระมหาวัน  พ.ศ.  2465 - 2573
 • รูปที่ 4 ครูบาแก้ว   พ.ศ.  2473 - 2486
 • รูปที่ 5 พระอธิการมา วุฒิกาโน  พ.ศ. 2486 - 2496
 • รูปที่ 6 พระอธิการศรีนวล วิสารโท พ.ศ. 2494 – 2498
 • รูปที่ 7 พระบุญทา พ.ศ.2498- 2500
 • รูปที่ 8 พระบุญ ปญฺญาจโร พ.ศ. 2500 – 2502
 • รูปที่ 9 พระอธิการบุญมา อิวฺชยฺโย พ.ศ. 2502- 2525
 • รูปที่ 10  พระอธิการนิกร จิตฺตตสํวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส  พระอธิการดวงสอน   ฐิตธัมโม   086-9233447 , 053-297744

Share on Line
Share on Pinterest