วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3

วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3

 

         ตั้งอยู่บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

        อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหารแบบไทยทรงล้านนา  มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ  ศาลาอเนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล  โรงครัว  โรงไฟ  หอระฆัง  และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  และพระสาวก  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสดุ้งมารแบบสุโขทัย  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิแบบสุโขทัย  พระสาวกแบบยินพนมไหว้  พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยปูน  ธรรมาสน์และเจดีย์
                   
         วัดแม่สาสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2375 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่สาหลวง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

 • ครูบาชมพู 
 • ครูบาคำ 
 • ครูบาใจ๋ 
 • พระใจ๋ 
 • พระปั๋น 
 • พระนุ 
 • ครูบาคำ 
 • พระอุ่นเรือน 
 • พระตั๋น 
 • พระทองสุข 
 • ครูบามา  อินฺชยฺโย 
 • พระอธิการอุทัย  ธมฺมโชโต 
 • พระอธิการดวงจันทร์  ปสนฺนจิตฺโต 
 • พระอิ่นคำ  ธมฺมรกฺขิโต 
 • พระตวง  สีลสาโร 
 • พระอธิการจันทร์ทิพย์  ภูริปฺญโญ 
 • พระกิตติคุณ  สิริวณฺโณ 
 • พระจรินทร์  ญาณวีโร  

         การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ.  2530  แผนกสามัญ  เปิดสอน  พ.ศ. 2532 นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และบ้านพักเกษตรตำบลแม่สา

เจ้าอาวาส  พระอธิการทองพูน  สุทธจิตโต  053-297724

Share on Line
Share on Pinterest