วัดสว่างบรรเทิง หมู่ที่ 6 พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ

วัดสว่างบรรเทิง หมู่ที่ 6 พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ

 

         ตั้งอยู่เลขที่  143 บ้านแม่สาน้อย  ถนนโชตนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม  ปูชนียวัตถุ  พระพุทธรูปปูน  และพระพุทธรูปทองเหลือง

          วัดสว่างบรรเทิงสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2385 เดิมชื่อวัดแม่สาน้อย     ประชาชนได้นิมนต์ครูบาคำปัน  ปญฺญาสาโร  เป็นประธานสร้างวัด  ต่อมาพระครูอุดม  วิฑฒิคุณ  เจ้าคณะเภอในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อใหม่  โดยเอาฉายาเจ้าอาวาสคือปัญญา  แปลว่า  สว่าง  มาสมาสกัยนามของกำนันคือบรรเทิง 
จึงมีชื่อว่าสว่างบรรเทิงจนถึงปัจจุบัน 
   
          วัดสว่างบรรเทิงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2493  การบริหารและการปกครอง 

  1. มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 
  2. เจ้าอธิการคำปัน  ปญฺญาโร 
  3. พระอธิการบุญทา ปุญฺณาสีโล 
  4. พระมหาบัวทอง  พระจักรี 
  5. พระอธิการประเวศน์
  6. พระอธิการศรีมูล ปิยธมฺโม
  7. พระอินทร  พระอธิการอิ่นคำ ธมฺมรกฺขิโต 
  8. พระอธิการทวี ปริปุณฺโณ 

         การศึกษามีโรงเรียนพระปริยิติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  พ.ศ.  2484 แผนกบาลี  เปิดสอน พ.ศ. 2533 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และที่อ่านหนังสือตั้งอยู่ในวัด

         เจ้าอาวาส พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา 081-0244558 ,053-297089

Share on Line
Share on Pinterest