วิสัยทัศน์

         " ชุมชนน่าอยู่ วัฒนธรรมโดดเด่น การศึกษาก้าวไกล ใช้ชีวิตพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล "

พันธกิจการพัฒนา

  • พันธกิจที่1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  • พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • พันธกิจที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • พันธกิจที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
  • พันธกิจที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
  • พันธกิจที่ 7 การสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง

Share on Line
Share on Pinterest