thumbs
พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวสุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวกรรณิการ์ พุทธา
นิติกรชำนาญการ

thumbs
นายดุษิต ผ่องแล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน

thumbs
นางสาวเดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

thumbs
นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นายธัชพล เทือกไชยคำ
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง

Share on Line
Share on Pinterest