thumbs
นางรัตน์ธันยภัทร พิสุทธยางกูร
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

thumbs
นายสุชาติ ละไม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbs
นางกรรลิการ์ ไชยวงศ์
ครูอันดับ คศ.1

thumbs
นางนันทวัน กุมภิโร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางปานทิพย์ ดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสุดาทิพย์ งามรูป
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวศรีสุข แสงจำ
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวศรัญญา กลิ่นอุดม
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวเกษณี จักร์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวเรณุกา กองซอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาววิกานดา นันต๊ะลิต
ผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest