thumbs
นายสงวน พรหมวรรณ์
ประธานผู้สูงอายุตำบลแม่สา

thumbs
นายบุญยง กิติสิทธิ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1

thumbs
นายอินทรัตน์ มูลชัยลังกา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

thumbs
นางคำปัน สายหมอก
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3

thumbs
พวงทอง กระจ่าง
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4

thumbs
นางผ่องศรี ชัยเทพ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5

thumbs
นางสมบูรณ์ กาวีย์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6

Share on Line
Share on Pinterest